Právo na odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru a reklamácia

Odstúpenie od zmluvy

Ak ste spotrebiteľom - spravidla máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku.

Odstúpiť od zmluvy môžete odoslaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, napríklad e-mailom zaslaným na adresu: info@talo.com.pl / info@mojadetskaizba.sk s uvedením údajov o dátume nákupu, modelu a popisom závady (môžete priložiť aj fotografie)

Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní.

Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:

 • zmluva, v ktorej vydávame tovar, pričom sme povinní previesť jej vlastníctvo - od prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou stranou, okrem dopravcu
  pre digitálny obsah - odo dňa uzavretia zmluvy.
Pre dodržanie termínu stačí zaslať výpis pred jeho uplynutím.

 

Vrátený tovar nám vráťte na nasledujúcu adresu: ul. Planty Kowalskiego 5 41-709 Ruda Śląska, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď ste odstúpili od zmluvy.

Platby, ktoré ste vykonali, vrátane nákladov na doručenie tovaru za podmienok stanovených v predpisoch, Vám budú vrátené okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy

Máme právo zadržať vrátenie platby, ktorá bola od Vás prijatá, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o jeho zaslaní späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku v prípade, že ide o zmluvu:

 • pri ktorej je predmetom služby produkt vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb (maľované postele),
 • pri ktorej je predmetom služby produkt, ktorého stav sa rýchlo zhoršuje, alebo má krátku trvanlivosť,
 • pri ktorej je predmetom služby produkt dodávaný v zapečatenom obale, ktorú nie je možné po otvorení balenia z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, vrátiť, ak bol obal po dodaní otvorený,
 • v ktorej predmetom služby sú zvukové alebo obrazové záznamy, alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol balík po dodaní otvorený,
 • na dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nezaznamenáva na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní podnikateľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

 

Podrobné informácie o odstúpení od zmluvy nájdete v našom predajnom poriadku.

Sťažnosti

Ak ste spotrebiteľom (zákazníkom) a preukáže sa, že tovar zakúpený u nás je chybný, máte právo na reklamáciu na základe záruky. Sťažnosť je potrebné podať na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@talo.com.pl / info@mojadetskaizba.sk alebo poštou na túto adresu: ul. Romantyczna 31 41-706 Ruda Śląska.

Z dôvodu chyby alebo iného nedostatku na zakúpenom produkte,  môžete požiadať:

 • o výmenu produkt za produkt bez poškodenia,
 • odstránenie chyby,

alebo požiadať o:

 • zníženie ceny,
 • odstúpenie od zmluvy - v prípade závažnej chyby.

Ako predávajúci zodpovedáme za závady zistené do dvoch rokov od dátumu dodania produktu.

Je tiež dôležité výrobok (posteľ, stôl atď.) Neskladať, ak sa zistia chyby. Výrobok s poškodenými časťami nebude predmetom reklamácie.

Spravidla môžete reklamáciu podať do jedného roka od zistenia závady, čas na uplatnenie reklamácie však nemôže skončiť skôr, ako vyprší doba zodpovednosti predávajúceho.

Posúdenie Vašej sťažnosti (resp. odpoveď na sťažnosť) sa uskutoční do 14 dní od dátumu doručenia Vašej sťažnosti.

Viac informácií o reklamácii nájdete v našich obchodných pravidlách.

Reklamovaný produkt je potrebné zaslať na adresu:

TALO

ul. Planty Kowalskiego 5,
41-709 Ruda Śląska,
Poland